Przedmiotem działania Spółki jest w szczególności:

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; Odbiorcy z terenu gminy Lesznowola zaopatrywani są w wodę z ośmiu Stacji Uzdatniania Wody znajdujących się w Lesznowoli, ul. Poprzeczna, Lesznowoli ul. Dworkowa, Mrokowie, Starej Iwicznej, Wólce Kosowskiej, Mysiadle, Marysinie i Łazach. Łączna wydajność stacji wynosi 7478 m3/dobę. Przedsiębiorstwo pobiera wodę łącznie z 20 studni głębinowych. Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz sprostania wymogom prawa UE i polskiego, Przedsiębiorstwo w ostatnich pięciu latach przeprowadziło kompleksowy remont 6 stacji, oraz wybudowało 2 nowe stacje uzdatniania wody. Inwestycje te mogły być zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dzięki tym inwestycjom, oraz faktowi iż w 99% gmina jest zwodociągowana, mieszkańcy gminy Lesznowola nawet w najtrudniejszych okresach nie odczuwają problemów związanych z niezawodnością dostawy wody o odpowiedniej jakości i na najwyższym poziomie, a także ponoszą obniżone w stosunku do poprzednich lat opłaty z tytułu dostawy wody. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków Spółka eksploatuje trzy mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 3000 m3/dobę. Oczyszczalnie są zautomatyzowane, z monitoringiem procesów technologicznych. Rocznie oczyszczamy ok. 980 tys. m3 ścieków dostarczanych systemem kanalizacji rozdzielczej o łącznej długości 290 km. Z uwagi na różnorodność układu sieci kanalizacyjnej ? grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa.

Stopień skanalizowania gminy kształtuje się na poziomie ok 81% Dlatego realizujemy inwestycje w zakresie budowy nowych sieci i urządzeń oraz modernizujemy istniejące obiekty. Spółka, mając na uwadze konieczność ochrony środowiska naturalnego, a także świadomość ciągłego dostosowywania się do lokalnych potrzeb i oczekiwań, w tym zapewnienia wysokiego standardu życia mieszkańcom, przystąpiła do modernizacji i rozbudowy istniejących oczyszczalni ścieków, polegającej na znacznym zwiększeniu przepustowości oczyszczalni, a także dostosowaniu procesów technologicznych do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika oraz unowocześnieniu rozwiązań technicznych.

W dniu 22 maja 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu ?Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Łazach, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zamieniu i budowę stacji uzdatniania wody w Zamieniu? w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007?2013, uzyskując dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Zawarta umowa stwarza możliwość zmniejszenia wysokich nakładów finansowych na rozbudowę oczyszczalni, których jednym ze źródeł są, pozyskane przez Spółkę, środki unijne i fundusze ekologiczne.

Dbając o wysoki poziom świadczonych usług, wprowadzamy nowoczesne narzędzia, które umożliwiają naszym odbiorcom zdalny kontakt i obsługę, w tym możliwość otrzymania e-faktur, wysyłania e-mail wszelkich zgłoszeń, czy powiadamianie SMS o płatnościach czy zaległościach ? to tylko nieliczne z udogodnień, które oferuje LPK Sp. z o.o. w Lesznowoli.


Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.

to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się spółka, świadcząca usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, powstała w 2009 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego

05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50 tel: (22) 757 94 32 fax: (22) 757 72 71