Od 1 stycznia 2016 zostały uruchomione w całej Polsce punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego. Z pomocy prawnej może skorzystać szeroka grupa osób. Na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej taka pomoc przysługuje:

młodzieży do 26 roku życia,

osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,

seniorom po ukończeniu 65 lat,

osobom fizycznym, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,

kombatantom,

weteranom,

osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach o których mowa powyżej (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym), lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc obejmuje zatem sprawy związane z przedsądowym etapem pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje wszystkich gatunków spraw. Z jej zakresu wyłączone są kwestie:

- podatkowe (ale tylko te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej),

- z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego,

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (np. najlepszych form prowadzenia własnej firmy).

Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym realizowanym przez powiaty w porozumieniu z gminami.


Na terenie Gminy Lesznowola działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Łazach, ul. Przyszłości 8 wtorek godz. 13.00 ? 17.00 czwartek godz. 16.00?20.00 piątek godz. 8.00?12.00

2Informujemy, że wraz z Nowym Rokiem zmienia się lokalizacja punktu, w których mieszkańcy mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną. Zlikwidowany został punkt w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Janczewicach ul. Jedności 99A. Na jego miejsce powstał punkt w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli, ul. Szkolna 3 (poniedziałek godz. 8.00?12.00  środa godz. 14.00?18.00). 

 


 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Mariola Uczkiewicz-Kampczyk Sekretarz Gminy Lesznowola